กิจกรรม ท่องสูตรคูณ

            ปีการศึกษา 2554    ครูศรัญยพร   ยันตะกนก  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านการคิดเลขเร็ว  โดยการท่องสูตรคูณ  เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น